Disclaimer Vecto Design  

Eenmanszaak Vecto Design geregistreerd onder KvK-nummer 70984700 wil u hartelijk welkom heten op www.vectodesign.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Vecto Design kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Vecto Design zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Vecto Design zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Vecto Design is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Vecto Design verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Vecto Design tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Vecto Design dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar susanna@vectodesign.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Vecto Design of die van licentiegevers. Vecto Design behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via susanna@vectodesign.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Vecto Design per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Vecto Design weten via susanna@vectodesign.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Vecto Design verplicht is tot enige schadevergoeding.

Vecto Design behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

TOEPASSELIJK RECHT

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring
van Vecto Design aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te
lezen. Vecto Design is statutair gevestigd te Dirksland aan de Boezemweg 6
(3247 BB), staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 70984700 en draagt de naam ‘Vecto Design’. Vecto Design
is per e-mail te bereiken via susanna@vectodesign.nl en telefonisch via +316
(0) 291 533 66.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe
Vecto Design omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder
meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor
welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Vecto Design aan
welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens.

Vecto Design behoudt zich het recht voor deze
privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het
laatst bijgewerkt op 28-03-2019.

Informatie over de verwerkingen

Vecto Design verwerkt de volgende
persoonsgegevens: Voor- en achternaam, woonplaats, postcode, bankgegevens,
IP-adressen, KvK-nummer, geboortedatum en e-mailadres. Vecto Design verwerkt uw
persoonsgegevens met als doel het mogelijk maken de overeengekomen
werkzaamheden naar behoren te verrichten, alsmede een naar behoren
functionerende administratie erop na te houden. De persoonsgegevens worden voor
een termijn van 2 (lees twee) jaren opgeslagen, althans niet langer dan
redelijk noodzakelijk. Aan deze verwerking ligt de volgende rechtsgrond ten
grondslag:

Het verwerken is noodzakelijk voor de
uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Vecto Design maakt op haar website gebruik
van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een
website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Vecto
Design bezoekt, verzamelt Vecto Design basis technische informatie zoals via
welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is
van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies
gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te
verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit
helpt Vecto Design om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing
op de verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Het kan zo zijn dat deze website links bevat
naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Vecto
Design. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht
bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Vecto Design is op
geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor
de privacyverklaring op deze website. Vecto Design raadt u aan bij bezoek van
deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te
gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt door
bedrijven die door Vecto Design zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de
overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘verwerkers’. U kunt hierbij denken
aan het bedrijf welke de hosting van de website van Vecto Design verzorgt. In
het bijzonder verwerkt Vecto Design persoonsgegevens met de boekhouder, dan wel
verwerker van financiële gegevens van Vecto Design. De verwerkers waarvan Vecto
Design gebruik maakt handelen onder verantwoordelijkheid van Vecto Design.

Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld
met derden als Vecto Design op grond van een wettelijke verplichting gehouden
is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Vecto
Design te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of
wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Vecto Design
te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).
Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van
gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle
gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één
of meer van deze rechten uit te oefenen.

U kunt de door u zelf verstrekte gegevens
inzien of wijzigen door een e-mail te sturen naar susanna@vectodesign.nl.

Indien u vragen heeft over deze
privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan susanna@vectodesign.nl.

Indien u een klacht wil indienen over Vecto
Design met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit
doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit
Persoonsgegevens).

Stuur mij een bericht

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search