Algemene voorwaarden Vecto Design

Artikel 1 Definities

 1. Vecto Design is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwerpen en vervaardigen van digitale vormgeving, alsmede het verkopen van ontwerpen en andere zaken in een webomgeving, een en ander in de meest ruime zin van het woord.
 2. Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Vecto Design en die gebruik maakt van de Diensten van Vecto Design, zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
 3. Onder “Overeenkomst” wordt verstaan: de rechtsbetrekking tussen Vecto Design en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Diensten” verstaan: alle door Vecto Design en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het ontwerpen en vervaardigen van digitale vormgeving, alsmede het verkopen van ontwerpen en andere zaken in een webomgeving, een en ander in de meest ruime zin van het woord, alsmede alle andere door Vecto Design ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder “Website” verstaan: de website www.vectodesign.nl.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Vecto Design gesloten Overeenkomsten.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Vecto Design overeengekomen, tenzij uit de feitelijke gedragingen van beide partijen blijkt dat zij daar redelijkerwijs mee akkoord moeten zijn gegaan.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Alle offertes, aanbiedingen en voorstellen van Vecto Design zijn vrijblijvend, ook indien daarin een aanvaardingstermijn is opgenomen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is een aanbod gedurende 14 (lees veertien) dagen na dagtekening geldig. Indien Opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn aanvaardt vervalt het aanbod zoals eerder is aangeboden.
 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Vecto Design via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. Vecto Design zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die schriftelijk, per brief of per e-mail, verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging, dan wel indien uit de feitelijke gedragingen van beide partijen redelijkerwijs kan worden afgeleid dat een Overeenkomst tot stand is gekomen.
 3. Opdrachtgever kan tevens een Overeenkomst met Vecto Design aangaan middels het doen van aankopen via haar Website.
 4. Als Vecto Design een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Vecto Design kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Vecto Design dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Vecto Design deze schriftelijk bevestigt.
 6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Vecto Design.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Vecto Design zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Vecto Design heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Vecto Design de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Vecto Design worden doorbelast aan Opdrachtgever.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vecto Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Vecto Design worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vecto Design zijn verstrekt, heeft Vecto Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Vecto Design zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Vecto Design hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Vecto Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Ontwerpfase

 1. Vecto Design ontwerpt binnen een nader met de Opdrachtgever overeen te komen termijn een eerste concept, tenzij anders overeengekomen.
 2. Opdrachtgever dient, indien toepasselijk, het concept binnen 14 (lees veertien) dagen goed te keuren.
 3. Vecto Design stuurt Opdrachtgever met redelijke regelmaat updates van de ontwikkelingen omtrent het ontwerp, dan wel het project als geheel. Wanneer Opdrachtgever niet tevreden is met een update, dan wel de voortgang van het algehele project, dient hij dit zo snel mogelijk aan Vecto Design te laten weten. Vecto Design wacht na elke update met het vervolgen van die werkzaamheden waar reactie van de Opdrachtgever redelijkerwijs noodzakelijk moet worden geacht, zodat hij eventuele feedback en gewenste wijzigingen kan verwerken. Indien Vecto Design van mening is dat redelijkerwijs met andere aspecten van het ontwerp, dan wel het project als geheel, reeds verder kan worden gegaan, is hij daarin geheel vrij.
 4. Indien Opdrachtgever een concept afkeurt, spreken Vecto Design en Opdrachtgever onderling in goed overleg af binnen welke termijn Vecto Design een nieuw concept ontwikkeld. Het afkeuren van een concept is geen geldige reden om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Openbaarmaking en verveelvoudiging

 1. Alvorens over te gaan tot openbaarmaking of verveelvoudiging dienen beide partijen elkaar in de mogelijkheid te stellen de laatste versie van het geleverde product te controleren en goed te keuren.
 2. Enkel na schriftelijke aanvaarding door beide partijen van de laatste versie van het geleverde product, kan met openbaarmaking of verveelvoudiging worden aangevangen.
 3. Indien Opdrachtgever een product via de Website heeft aangeschaft, is deze nimmer tot wijziging, openbaarmaking en verveelvoudiging gerechtigd, tenzij schriftelijk anders met Vecto Design overeengekomen.
 4. Het in lid 3 van dit artikel bepaalde is tevens van toepassing op producten die door Vecto Design gratis op haar Website worden aangeboden.

Artikel 7 Meerdere opdrachtnemers

 1. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere partijen, waaronder Vecto Design wenst te verstrekken, dan dient Opdrachtgever alle partijen hiervan op de hoogte te stellen, doch in het bijzonder Vecto Design.
 2. Op verzoek van Vecto Design dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partijen eenzelfde opdracht is verstrekt.
 3. Indien Opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere partij verstrekt heeft en, om welke reden dan ook, de opdracht opnieuw wenst te laten uitvoeren, dient Opdrachtgever mede te delen aan welke partij de opdracht verstrekt was en waarom Opdrachtgever de opdracht opnieuw verstrekt.
 4. Vecto Design behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om in die gevallen waarin aan meerdere Opdrachtgevers dezelfde opdracht wordt verstrekt geen Overeenkomst met Opdrachtgever aan te gaan.

Artikel 8 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Vecto Design en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien tussentijds blijkt dat de kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst aanzienlijk (te weten meer dan 10% (lees tien procent) hoger worden dan in de offerte is neergelegd, stopt Vecto Design met verdere ontwikkeling van het project totdat goedkeuring is ontvangen van Opdrachtgever om verder te gaan tegen vergoeding van deze hogere kosten. Indien Opdrachtgever niet verder wenst te gaan en de overeenkomst wenst te ontbinden, dient Opdrachtgever de tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd overeenkomstig lid 1 van dit artikel, daaronder tevens begrepen enige aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 4. Het niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Vecto Design op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst Vecto Design en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 9 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Vecto Design is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Vecto Design goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Vecto Design bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Vecto Design niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen Vecto Design en Opdrachtgever in overleg tot een oplossing proberen te komen, en of/dan wel een passende regeling treffen. Pas wanneer duidelijk wordt dat Vecto Design niet aan de redelijke wensen van Opdrachtgever kan voldoen, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Vecto Design gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 10 Annulering

 1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.
 2. Enige kosten die door Vecto Design tot dat punt reeds zijn gemaakt dienen in redelijkheid door Opdrachtgever te worden vergoed.
 3. Annulering van de Overeenkomst, indien aangegaan middels koop op de Website, is nimmer mogelijk.


Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 1. Vecto Design vraagt een uurtarief dat per opdracht met Opdrachtgever overeen dient te worden komen.
 2. Indien de Overeenkomst is aangegaan middels koop op de Website, vermeldt Vecto Design daarbij tevens de prijs van het product.
 3. Alle genoemde bedragen in offertes en prijsopgaven en uitingen op de Website zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Vecto Design heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 5. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 (lees veertien) dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Vecto Design mede te delen.
 7. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Vecto Design besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 12 Intellectuele eigendom

 1. Vecto Design behoudt zich de alle rechten verband houden met intellectueel eigendom voor, tenzij in de Overeenkomst anders afgesproken.
 2. Vecto Design verleent Opdrachtgever een exclusieve licentie voor het gebruik van het geleverde product.
 3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde is tevens van toepassing op aankopen op de Website, al dan niet tegen betaling gedaan.
 4. Indien Opdrachtgever een ruimer gebruik wenst dan is overeengekomen, dan dient dit altijd opnieuw schriftelijk te worden vastgelegd. Het staat Vecto Design vrij hier een redelijke extra bijdrage voor te vragen.
 5. Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van Vecto Design wijzigingen toe te brengen in het concept dan wel eindproduct. Vecto Design kan deze toestemming niet weigeren te geven indien dit in strijd is met de redelijkheid en billijkheid, doch altijd dient Opdrachtgever aan Vecto Design de gemaakte, dan wel geplande, wijzigingen te tonen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, octrooirechten of auteursrechten van derden door Vecto Design. Opdrachtgever vrijwaart Vecto Design van enige aansprakelijkheid indien blijkt dat aansprakelijkheid ontstaat door het gebruik van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Vecto Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld aangaande ontevredenheid over het eindproduct. Vecto Design heeft dan ook slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Vecto Design kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige fouten in het ontwerp indien Opdrachtgever goedkeuring heeft gegeven overeenkomstig artikel 5 lid 2 en 3 van deze Algemene voorwaarden.
 3. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
 4. Vecto Design is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 5. Vecto Design is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.
 6. Vecto Design is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14.
 7. Indien Vecto Design aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Vecto Design met betrekking tot haar Diensten.
 8. De aansprakelijkheid van Vecto Design is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Vecto Design niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 9. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Vecto Design.
 10. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Vecto Design waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Vecto Design zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Vecto Design of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Vecto Design overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Vecto Design heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Vecto Design kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 16 Identiteit van    

 1. Vecto Design is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70984700 en draagt btw-identificatienummer NL200889692B01. Vecto Design is gevestigd aan de Boezemweg 6 (3247 BB) te Dirksland.
 2. Vecto Design is per e-mail te bereiken via susanna@vectodesign.nl of middels de website www.vectodesign.nl en telefonisch op +31 (0)6 291 533 66.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Vecto Design en haar Opdrachtgever(s) is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Vecto Design en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.
Stuur mij een bericht

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search